تبلیغات و بازاریابی

تدوین سیستم‌های فروش

بودجه‌بندی و تدوین روش تبلیغات

انتخاب رسانه

تدوین کمپین‌های تبلیغاتی

مشاوره و نظارت بر تولیدات تبلیغاتی

تعیین پیام تبلیغات

برندسازی

مشاوره برندسازی

ثبت علامت تجاری

هویت‌سازی دیداری و شنیداری برند

انتخاب نام‌تجاری سازمان و محصول

تدوین برندبوک

عارضه یابی ساختار سازمانی

بررسی نمودار سازمانی

بررسی تفکیک افقی و عمودی و جغرافیایی سازمان

بررسی رسمیت سازمان

بررسی سازمان فروش

استاندارد مدیرت کیفیت

تدوین مستندات استاندارد ایزو۹۰۰۱

بهینه‌سازی و ترمیم مستندات قبلی

آموزش کارکنان مرتط با اسناد ایزو

٪
۰
تبلیغات و بازاریابی
٪
۰
عارضه‌یابی ساختار سازمانی
٪
۰
برند و برندینگ
٪
۰
استاندارد مدیریت کیفیت

جهت مشاوره‌ی غیر حضوری می توانید پیام ارسال کنید تا با شما در تماس باشم

تماس مستقیم