ساختار سازمانی
بررسی نمودار سازمانی
بررسی تفکیک افقی و عمودی و جغرافیایی سازمان
بررسی رسمیت سازمان
بررسی سازمان فروش
برندسازی
مشاوره برندسازی
ثبت علامت تجاری
هویت‌سازی دیداری و شنیداری برند
انتخاب نام‌تجاری سازمان و محصول
تدوین برندبوک
افزایش فروش
تدوین سیستم‌های فروش
بودجه‌بندی و تدوین روش تبلیغات
انتخاب رسانه
تدوین کمپین‌های تبلیغاتی
مشاوره و نظارت بر تولیدات تبلیغاتی
تعیین پیام تبلیغات

جهت مشاوره‌ می توانید پیام ارسال کنید تا با شما در تماس باشم